01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Integritetspolicy

 Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.  Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy.

1. Allmänt

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Caio Cesar AB, org. nr 559177-6363 (Nedan kallat ”CC”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvar

CC är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
CCs kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in, CCs roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Vi hänvisar vidare till vårt personuppgiftsbiträdesavtal för detta.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar data som på följande sätt:
Information du själv uppger när du blir kund hos oss. Information du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal.
Data som skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i vår kundportal.
Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

4. Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

När du blir kund hos CC samlar vi in dina kontaktuppgifter.
Företagsnamn, namn på kontaktperson, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.
Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.
När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.
IP-adress och information om din användning av CCs kundportal och webbplats.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på.  Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler. Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.

CC behandlar även personuppgifter om besökare av vår webbplats i syfte att möjliggöra kommunikation med dig som besökare. Även möjliggöra personliga erbjudanden till dig som besökare.

6. De lagliga grunderna för vår behandling & lagringstid

CC baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder.
Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig.

I vissa fall kan CC ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp. Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till CC.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är CCs rättsliga grund rättslig förpliktelse. CC lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra CCs tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning. CC lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning och samtycke. CC lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

För mer information om lagringstid, hänvisar vi till punk 6 där det framgår mer detaljerat.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

CC kommer att lämna ut viss information till tredje part, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för fakturering, bokföring och kreditupplysning.

Personuppgifter kommer att lämnas ut av CC om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata CCs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
CC kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av CCs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.

9. Ändring av integritetspolicy

CC har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av integritetspolicyn.

10. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

11. Dina rättigheter

CC ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
CC kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@caiocesar.se.
När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Caio Cesar AB
Hålsjögatan 11 lgh 1103,
217 66 Malmö,
info@caiocesar.se