01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

villkor

1. Allmänt

 1. Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan Kund (”Kund”) och Caio Cesar AB, org. nr 559177-6363 (Nedan kallat ”CC”), avseende webbhotellstjänster och/eller kundportal (”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).

2. Tjänsterna

 1. Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse / faktura.
 2. CC tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på CCs webbplats.

3. Avtalstid och uppsägning

 1. Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när orderbekräftelse utfärdas av CC om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
 2. Tjänsten löper enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av CC.
 3. Kund som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via telefon, genom att meddela CC detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kunden mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kunden börjat använda Tjänsten under ångerfristen.
 4. Tjänsten upphör genom uppsägning. En uppsägning skall vara CC tillhanda senast en månad innan innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid löper Tjänsten vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning kan med fördel göras via CCs kundtjänst. En uppsägning kan även göras via, e-post till info@caiocesar.se eller brev till Caio Cesar AB, Hålsjögatan 11 lgh, 1103, 21766 Malmö.
 5. Om Kunden önskar ändra abonnemangsperiod skall sådan begäran inkomma till CC senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då CC skickat ut faktura med bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.
 6. Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e- post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

4. Avgifter

 1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning. Betalningsvillkoret är 20 dagar netto och betalning sker via Bankgiro.
 2. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
 3. Inför en ny avtalsperiod skickar CC ut minst en faktura för förnyelse av Tjänsten.
 4. CC har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang har CC rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras Kunden en startavgift.
 5. Kund skall snarast meddela CC om orderbekräftelsen eller faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot orderbekräftelsen eller fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall CC medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 12.3 nedan. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.
 6. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny Abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Kunden minst 30 dagar i förväg, via brev, e-post eller genom information på CCs  hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
 7. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 8. Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

5. Överlåtelser

 1. Kund får överlåta Tjänsterna till annan part först efter CCs medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum CC har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot CC innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
 2. CC får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter CC har gentemot Kunden.

6. Vårt ansvar

 1. CC utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet eller kundportalen. CC är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. CC svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. CC ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av CCs servrar.
 2. CC har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.
 3. CC ansvarar endast för skador som CC eller av CC anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. CCs skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom förlust av information, minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i CCs datorresurser.
 4. Begränsning i punkt 6:3 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
 5. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos CC eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. CC lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Om Kunden till följd av fel som har orsakats av CC inte har kunnat använda Tjänsten har Kunden rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.
 6. CC ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av CC. CC har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men CC garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
 7. CC raderar inte Kunds information så länge Tjänsten är aktivt, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. CC förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
 8. Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde märkt grunden för kravet.

7. Kunds ansvar

 1. Kunden ansvarar gentemot CC för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
 2. Kunden ansvarar för att CC har tillgång till korrekt, uppdaterad och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. CC ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av CCs meddelanden.
 3. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
 4. När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Tjänsten är Kunden ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
 5. Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till CCs system, vilka inte är avsedda för Kunden samt ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
 6. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. CC förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om CC uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt CCs skäliga uppfattning är oacceptabel.
 7. CC har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. CC har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för CCs kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
 8. Avtalet kan sägas upp av CC om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska CC, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig CC rätten att omedelbart – och utan föregående varning – stänga hemsida som orsakar problemen.
 9. Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot CC i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

8. Otillåten användning

 1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla: • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 2. Datavirus eller annan skadlig kod; • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.
 3. CC äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 8.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada CC.

9. Administration

 1. Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.
 2. Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

10. Domännamn

 1. Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster genom CC, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga genom CCs kundtjänst.
 2. Domännamn registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. CC förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån CC anser det vara nödvändigt.
 3. Inför en ny avtalsperiod skickar CC ut minst en faktura för förnyelse av domännamn, om domännamnet kan förnyas av CC. CC ansvarar inte för domännamn som inte förnyas på grund av att Kunden inte har betalt fakturan för förnyelse innan förfallodatum eller inte erlagt full betalning. För det fall CC inte kan förnya domännamnet ansvarar Kunden för förnyelse av sådant domännamn.

11. Force Majeure

 1. Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom krig, blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, dödsfall, uteblivna tillstånd, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

12. Övrigt

 1. Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de fall där vi behandlar personuppgifter och den behandlingen definieras i vår integritetspolicy. I de fall vi hanterar personuppgifter på uppdrag av någon annan och vi då är personuppgiftsbiträde gäller vårt personuppgiftsbiträdesavtal.
 2. CC har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
 3. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.